§ 1 FIRMA
Rogaland Fiskesalgslag S/L er et samvirkelag med vekslende kapital og medlemstall og begrenset ansvar.

§ 2 LAGETS OMRÅDE
Lagets område omfatter distriktet fra fylkesgrensen Vest-Agder til Hordaland.

§ 3 FORMÅL

Lagets formål er ved organisert omsetning å søke å oppnå gode stabile priser og trygge betalingsvilkår for fisk, skalldyr og hval som ilandbringes i Rogaland fylke.

§ 4 KONTORER
Hvor hovedkontoret skal være, blir til enhver tid å fastsette av representantskapet. (P.t. i Stavanger). Underkontorer opprettes av styret etter behov.

§ 5 MEDLEMSSKAPET
Alle fiskere, fangstere og oppdrettere som er bosatt innen Lagets distrikt, kan bli medlemmer. En må være medlem i Laget for å kunne utøve stemmerett eller velges som styremedlem, representant eller til annet tillitsverv. Videre må medlemmet være bosatt i Rogaland og være manntallsført på blad A eller B. For å være stemmeberettiget må det enkelte medlem ha levert fangst gjennom registrert kjøper i Rogaland Fiskesalgslag S/Ls distrikt til en verdi som tilsvarer 1 G i løpet av siste kalenderår.
Båtens totale fangstverdi delt på antall lottakere legges til grunn. Når det gjelder lottakere som ønsker å være medlem i Laget, plikter høvedsmann på de enkelte fartøy å påse at innmelding blir foretatt. Fiskere som ikke er registrert som medlem innen 10. november året før representantskapsmøte, vil ikke bli godkjent som stemmeberettigede/valgbare.

§ 6 KAPITAL OG INNTEKTER
Lagets kapital er andelskapital etter § 1. Lagets inntekter skaffes tilveie ved en avgift på de produkter som omsettes gjennom Laget, samt ved den fortjeneste Laget får på den virksomhet det ellers driver. Avgiftens størrelse fastsettes av representantskapet. Medlemmene er ikke ansvarlige for Lagets forpliktelser utover forannevnte andeler og avgifter.

§ 7 DATTERSELSKAPER
Virksomhet som Laget driver og som ikke direkte er organisert av førstehånds-omsetningen, skal skje gjennom egne selskaper.

§ 8 LAGETS LEDELSE
Representantskapet er Lagets høyeste myndighet. Representantskapet velger selv sin ordfører. Representantskapet består foruten av ordføreren, av 23 representanter som velges av og blant Lagets medlemmer. Valgstyret iverksetter valget, foretar derunder oppdeling i valgdistrikter, oppnevner lokale valgstyrer og utarbeider instruks for valgene. Representantene skal fordeles på de forskjellige valgdistrikt slik at det oppnås en rettferdig representasjon i forhold til medlemstallet i de enkelte distrikt.

§ 9 REPRESENTANTSKAPSMØTENE
Det ordinære representantskapsmøte (årsmøte) holdes i tiden mars/juni. Ekstraordinært representantskapsmøte holdes når styret eller minst 1/4 av representantene forlanger det. Innkalling til representantskapsmøte foretas av representantskapets ordfører. Innkallingen skal være skriftlig. Det skal legges ved saksliste og eventuell beretning og regnskapsutdrag. Innkallingsfristen skal være 14 dager. Representantskapsmøtet er ikke beslutningsdyktig uten at 2/3 av de valgte representantene møter. Møter ikke så mange, berammes nytt møte som er beslutningsdyktig med det antall som da møter. Hver representant har en stemme. Det kan ikke stemmes ved fullmakt. Når noen krever det, skal avstemming foregå skriftlig.
Alle saker med unntak av vedtektsendringer blir avgjort med absolutt flertall av de avgitte stemmer. Ved likt stemmetall er ordførerens stemme avgjørende. Valg av formann blir avgjort med absolutt flertall. Dersom slikt flertall ikke blir oppnådd ved første avstemming, blir valget avgjort ved loddtrekning. Ved valg til andre nemnder blir det krevet enkelt flertall. Dersom slikt flertall ikke blir oppnådd ved første avstemming, blir valget avgjort ved loddtrekning mellom de to kandidatene som fikk flest stemmer. Styret, Kontrollnemnda og direktøren deltar i møtene, men uten stemme. Over representantskapsmøtets forhandlinger føres protokoll som leses opp ved møtets slutt og underskrives av ordfører og fungerende protokollfører.

§ 10 HVA REPRESENTANTSKAPET SKAL BEHANDLE
På det ordinære representantskapsmøtet skal behandles:
1. Spørsmål om å utvide eller innskrenke Lagets virksomhet.
2. Styrets, Kontrollnemndas og revisjonens innberetninger.
3. Regnskapet.
4. Fastsettelse av styrets, formannens, Kontrollnemndas og representantskapets godtgjørelse.
5. Overskuddets anvendelse.
6. Valg av styre og Kontrollnemnd samt eventuelt et valgstyre på 3 medlemmer såfremt ikke representantskapsmøtet bestemmer at valgstyrets funksjoner skal utøves av styret eller Kontrollnemnd – eller begge sistnevnte organer i forening. Dessuten velges formann og varaformann i styret, Kontrollnemnda og eventuelt valgstyret, samt ordfører og varaordfører i representantskapet. For styret, Kontrollnemnda og valgstyret velges også varaformann.
7. Valg av revisor i samsvar med aksjeloven samt nødvendige bestemmelser angående revisjon og eventuelle instrukser for Lagets organ, inklusiv valgstyre.
8. Innkomne forslag fra styret eller representantene som er innkommet til styret minst en måned før møtet. På ekstraordinært representantskapsmøte behandles kun den eller de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 11 STYRET
Mellom representantskapsmøtene ledes Lagets virksomhet av et styre på 7 medlemmer med 4 varamedlemmer som er valgt numerisk. 1. varamedlem har møteplikt i styremøtene selv om alle medlemmene er til stede. Styremedlemmenes og varamennenes funksjonstid er to år. Av styremedlemmene utenom formannen, trer halvparten ut første år ved lodd-trekning og senere etter tur. Styret sammenkalles av formannen når han finner det nødvendig eller når to styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når formannen eller nestformannen og tre andre styremedlemmer er tilstede. Over styrets forhandlinger føres protokoll som underskrives av samtlige møtende. Styret leder Lagets virksomhet i samsvar med Lagets vedtekter, forretnings-regler og trufne vedtak. Det drar omsorg for det nødvendige samarbeid med andre lag, leier nødvendige lokaler, ansetter og avskjediger personale, fastsetter funksjonærenes lønns- og arbeidsvilkår, sørger for ordentlig bokførsel og ivaretar i det hele Lagets interesser på beste måte. Styret utferdiger forretningsregler for Laget.

§ 12 KONTROLLNEMNDA
Kontrollnemnda skal bestå av 3 medlemmer med varamenn. Nemnda skal se til at Lagets virksomhet foregår i samsvar med lov, Lagets vedtekter og representantskapsvedtak. Nemnda skal videre søke å løse tvister som måtte oppstå mellom fiskere og Laget. Likeledes skal den behandle mulige klager fra medlemmene. Nemnda skal påse at årsmøte blir avholdt i samsvar med regler og vedtekter. Nærmere instruks for Kontrollnemndas virksomhet fastsettes av representant-skapet.

§ 13 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LAGETS TILLITSMENN OG FUNKSJONÆRER
Lagets tillitsmenn (representanter, styremedlemmer og medlemmer av Kontroll-nemnda) eller funksjonærer, kan ikke være medinteressert i eller ansatt hos enkelt-personer eller firmaer som omsetter eller eksporterer fisk eller skalldyr som omfattes av Lagets virksomhet. Blir en tillitsmann ansatt som funksjonær i Laget, går han ut som tillitsmann. Ingen kan være medlem av styret, Kontrollnemnda eller representantskapet i Salgslaget samtidig.

§ 14 HVEM SOM FORPLIKTER LAGET
Laget forpliktes av styrets formann. Styret meddeler prokura.

§ 15 FONDS
Laget skal opprette de lovbestemte fonds. Til reservefond skal hvert år avsettes minst en tiendedel av nettooverskuddet for året inntil fondet har nådd et beløp som tilsvarer Lagets samlede gjeld. Synker det under dette beløp, blir det atter å fylle etter samme regel. Reservefondet må bare benyttes til å dekke underskudd som årsregnskapet utviser og som ikke kan dekkes på annen måte. Hvis reservefondet får et større omfang enn påbudt, kan det av det overskytende anvendes høyst en femtedel årlig til annet øyemed enn nevnt i foregående ledd. Forøvrig opprettes fonds etter representantskapets bestemmelse.

§ 16 UTTREDELSE
Utmeldelse skjer skriftlig til styret innen 31. desember. Uttredende medlemmer har ikke krav på Lagets formue.

§ 17 STRAFFEBESTEMMELSER
Representantskapet kan ekskludere medlemmer som overtrer Lagets lover, forretningsregler eller vedtak fattet av Lagets organer. Styret kan ilegge medlemmer som har overtrådt Lagets lover, forretningsregler eller vedtak fattet av Lagets organer, en bot og eventuelt inndra den fortjeneste som er innvunnet ved overtredelsen. Sådan bot eller inndragning kan dekkes i den skyldiges til-godehavende hos Laget eller inndrives rettslig. Styret kan suspendere medlemmer som antas å ville bli ekskludert av representantskapet.

§ 18 ORDNING AV TVISTER
Oppstår det tvister mellom Laget og Lagets medlemmer, skal forlik prøves med en meklingsnemnd på tre medlemmer hvorav hver av partene oppnevner sitt medlem og nemndas formann oppnevnes av Fiskeridirektøren. En fisker som har levert fangst til Laget uten å være medlem, kan forlange at tvister som refererer seg til hans levering, skal forsøkes forlikt på samme måte. Dersom begge parter er enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift, skal det gås frem på samme måte som ved sammensetning av voldgiftsrett. Om forlik ikke oppnås eller partene ikke blir enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift, står det partene fritt for å søke tvisten avgjort ved alminnelig rettergang.

§ 19 VEDTEKTSENDRINGER
Endringer i vedtektene kan bare foretas på årsmøte og krever 2/3 av de fremmøtte representanters stemmer. Forslag herom må være fullstendig anmerket og gjengitt til møtene i innkallingen til årsmøtene.

§ 20 OPPLØSNING
Spørsmålet om oppløsning av Rogaland Fiskesalgslag S/L kan bare behandles på et ordinært representantskapsmøte og krever 2/3 flertall. Minst 2/3 av utsendingene må være tilstede. Møter ikke så mange, avgjøres spørsmålet i et nytt ekstraordinært årsmøte, innkalt med minst 14 dagers varsel, og da med 2/3 flertall av de som møter. Forslaget skal også denne gang være kunngjort ved innkallingen som for det ordinære møtet. Bestemmelser som treffes om anvendelse av formuen ved oppløsning av Laget, skal godkjennes av Fiskeridepartementet. Oppløses Laget, skal representantskapet samtidig velge et avviklingsstyre på 3 medlemmer.

§ 21 LAGETS VEDTEKTER (OG EVENTUELLE ENDRINGER) SKAL GODKJENNES AV FISKERIDEPARTEMENTET
Lagets forretningsmessige leder skal godkjennes av Fiskeridepartementet. Fiskeridepartementet har adgang til å oppnevne en offentlig kontrollør som lønnes av Laget. Kontrollørens lønn fastsettes av Departementet.