§ 1 GODKJENNING AV KJØPERE
Alle som vil motta eller omsette fisk eller skalldyr som ilandbringes i Rogaland må være registrert i Fiskeridirektoratets register over kjøpere i første hånd av råfisk m.v. Mottakere og kjøpere må forplikte seg til å holde seg orientert om og overholde Lagets forretningsregler og omsetnings- og salgsbestemmelser.

§ 2 GARANTI FOR KJØPERE
Styret kan bestemme at kjøpere og mottakere skal stille garanti for sitt ansvar overfor Laget for kjøp eller mottak.

§ 3 SALGSVILKÅR
Alle salg skjer på Lagets sluttsedler til de priser som er påført sluttseddel så fremt disse ikke er under gjeldende minstepris. Det er dog anledning til å redusere minsteprisen med inntil 30% p.g.a. kvalitet. Kjøpesummen innbetales kontant til Laget med mindre styret bestemmer noe annet. Pr. dags dato, 14 dager fra fakturadato. Uenighet mellom fisker og kjøper og evt. kostnader forbundet derved, kan ikke belastes Salgslaget.

§ 4 VANNSVINN/OVERVEKT
1. NOTSEI For levende sei som leveres til brønnbåt for anvendelse til filet, skal innveid vekt reduseres med 4% til dekning av svinn.
2. ANNEN DØD FISK Det innveies 2% for vannsvinn.
3. SJØ-, SALTKOKTE OG PRODUKSJONSREKER Det innveies 3,3% for vannsvinn.

§ 5 PRIS- OG LEVERINGSREGLER FOR FISK I FORHOLD TIL FISKER
A) INNMELDING AV FANGST Fisker plikter å melde inn all fangst over 3 tonn fisk og 1,5 tonn reker til Salgslagets administrasjon. Dette gjelder også Rogalandsregistrerte fartøyer som leverer i utenlandsk havn.
B) LEVENDE FISK
1. All levering av levende fisk skjer direkte fra fisker til godkjent kjøper. 2. All leveranse skjer på Lagets sluttsedler. 3. Pris avtales direkte mellom fisker og godkjent kjøper til de gjeldende minstepriser eller over.

INNMELDING, TØRNORDNING OG KVOTEREGULERING
1. Notfisk skal meldes inn direkte til Lagets hovedkontor. Dorgefisk som lagres i distriktet, skal meldes inn til Lagets tillitsmenn på de steder fisken er lagret.
2. Opptak av dorgefisk og notfisk skjer etter tørn. Tørnen regnes fra det tidspunkt fisken er innmeldt som nevnt under pkt. 1. Opptaket kan dog også fordeles distriktsvis i forhold til de kvanta fisk som er lagret i de forskjellige distrikter.
3. Styret kan fastsette særskilte tørn- og leveringsordninger for levende fisk som omsettes på de lokale markeder i Haugesund, Stavanger og Egersund.
4. Dersom det blir nødvendig å regulere fisket av omsetningsmessige grunner, kan styret fastsette kvoter for de enkelte lag. Kvoten fastsettes pr. lag pr. tørn i forhold til det antall mann som deltar i hvert lag. Kvoten skal være lik pr. mann uansett om det er en-mannsbåt eller båt med flere mannskaper. Kvoten beregnes oppad til 6 mann. Ved levering skal det være så mange av mannskapet tilstede at levering med rimelighet kan skje.
5. Lagets forretningsmessige ledelse kan dispensere fra tørn- og kvote-bestemmelser når nyinnmeldt fisk er av vesentlig bedre kvalitet enn tidligere innmeldt fisk og sådan dispensasjon er nødvendig av omsetningsmessige grunner.

SORTERINGS- OG KVALITETSBESTEMMELSER
1. Styret kan fastsette sorteringsgrense og prisklasse for levende fisk.
2. Leveres levende sei over og under vektgrense i blanding, avregnes den med den pris blandingen utbringer. Levende sei som er skadet ved lagring eller på annen måte forringet i kvalitet, kan reduseres med inntil 30% av prisen.

TRANSPORT
1. Utgifter med transport av levende fisk belastes kjøper.
2. Ved salg av levende fisk ut av fylket forutsettes eventuelt svinn fastsatt i salgsavtalen.

LEVERING
Det er ikke noe til hinder for at fiskerne, hvis de finner den mulige avregningspris for lav, kan unnlate å levere på tørn og beholde fisken for egen regning inntil markedssituasjonen bedrer seg. Fiskere som benytter seg av denne anledning, må selv sørge for at de melder inn fisken på ny.

C. DØD FISK FOR ANNEN DØD FISK GJELDER FØLGENDE:
1. All levering av død fisk skjer direkte fra fisker til godkjent kjøper. 2. All leveranse skjer på Lagets sluttsedler.
3. Pris avtales direkte mellom fisker og godkjent kjøper til de gjeldende minstepriser eller over.
4. Ved levering til saltfiskproduksjon vil de sorteringsbestemmelser som gjelder for denne produksjon, komme til anvendelse.
5. Levering i utlandet Det gis generell adgang for levering i utlandet, men fisker skal melde fra til Salgslaget før levering. Salgslaget skal umiddelbart ha tilsendt oppgave over leveransen. 50% av brutto fangst går til Salgslaget, 50% minus utgifter går til rederiet. Oppgjør for levert fangst Oppgjør for levert fangst går fra kjøper til Salgslaget som på vegne av fartøyet ordner med lisensiering og tollbehandling hos norske myndigheter. Lovbestemte avgifter Salgslaget foretar trekk for lovbestemte avgifter i oppgjør til fartøyene.

SORTERINGSBESTEMMELSER

Ved levering av fisk og reker skal disse sorteres som bestemt av det offentlige eller eventuelt styret. For tiden (april 1995) gjelder følgende sorteringsbestemmelser:

Torsk,lev. Ssmå (steketorsk) under 0.8 kg pr. stk
» alm (koketorsk) fra 0.8 kg til 4.5 kg pr. stk.
» alm (stor (kabyl) fra 4.5 kg pr. stk. og oppover
» nr 5 sløyd m/hode fra 0.5 – 1.0 kg pr. stk.
» nr 4 » fra 1.0 kg til 2.0 kg pr. stk.
» nr 3 » fra 2.0 kg til 4.0 kg pr. stk.
» nr 2 » fra 4.0 kg til 7.0 kg pr. stk.
» nr 1 » fra 7.0 kg til 12.0 kg pr. stk.
» nr 0 » fra 12.0 kg pr. stk. og oppover
» sløyd u/hode, små fra 0.8 kg til 1.5 kg pr. stk.
» » stor fra 1.5 kg pr. stk. og oppover
» blank, sl. m/h., stor fra 2.0 kg til 5.0 kg pr. stk.
Torskerogn alle størrelser
Torskelever alle størrelser

Sei Levende torghandel fra 0.7 kg pr. stk. og oppover
» rund ubløgget små under 0.7 kg pr. stk
» » bløgget små
» levende m/brønnbåt fra 32 cm
» nr 4, » fra 0.5 kg til 1.5 kg pr. stk.
» nr 3, » fra 1.5 kg til 3.0 kg pr. stk.
» nr 2, » fra 3.0 kg til 5.0 kg pr. stk.
» nr 1, » fra 5.0 kg og oppover
» sløyd u/hode, små fra 0.8 kg til 2.0 kg pr. stk.
» » stor fra 2.0 kg pr. stk. og oppover

Lyr nr 4, sløyd m/hode fra 0.265 kg til 1.5 kg pr. stk.
Lyr nr 3, » fra 1.5 kg til 2.5 kg pr. stk.
Lyr nr 2, » fra 2.5 kg til 5.0 kg pr. stk.
Lyr nr 1, » fra 5.0 kg og oppover

Hyse nr 3, » fra 0.3 kg til 0.57 kg pr. stk.
Hyse nr 2, » fra 0.57 kg til 1 kg pr. stk.
Hyse nr 1, » fra 1.0 kg til 3 kg pr. stk.
Hyse nr 0, » fra 3.0 kg og oppover

Hvitting nr 3, » fra 0.25 kg til 0.35 kg pr. stk.
Hvitting nr 2, » fra 0.35 kg til 0.5 kg pr. stk.
Hvitting nr 1, » fra 0.5 kg og oppover

Lange nr 3, sløyd m/hode fra 0.5 kg til 2.5 kg pr. stk.
Lange nr 2, » fra 2.5 kg til 5.0 kg pr. stk.
Lange nr 1, » fra 5.0 kg og oppover
Lange sløyd u/hode, fra 1.0 kg til 2 kg pr. stk.
Lange » over 2 kg pr. stk.

Blålange sløyd m/hode, stor
Blålange sløyd u/hode, stor over 1.0 kg pr. stk.

Brosme sløyd m/hode, stor
Brosme sløyd u/hode, fra 1.0 kg til 2 kg pr. stk.
Brosme » over 2 kg pr. stk.

Piggvar nr 3, sløyd m/hode under 1.5 kg pr. stk.
Piggvar nr 2, » fra 1.5 kg t.o.m. 3.0 kg pr. stk.
Piggvar nr 1, » over 3.0 kg t.o.m. 5 kg pr. stk.
Piggvar nr 0, » over 5.0 kg pr. stk. og oppover

Rødspette nr 3, » fra 0.3 kg til 0.4 kg pr. stk.
Rødspette nr 2, » fra 0.4 kg til 0.6 kg pr. stk.
Rødspette nr 1, » fra 0.6 kg og oppover

Slettvar nr 2, sløyd m/hode under 1.0 kg pr. stk.
Slettvar nr 1, » over 1.0 kg pr. stk. og oppover

Lomre nr 2, » fra 0.35 kg til 0.6 kg pr. stk.
Lomre nr 1, » fra 0.6 kg og oppover

Smørflynd. nr 3, rund under 100 g pr. stk.
Smørflynd. nr 2, » over 100 g til 500 g pr. stk.
Smørflynd. nr 1, » over 500 g pr. stk.
Sandflynd. rund alle størrelser
Skrubbe rund alle størrelser

Kveite sløyd m/hode over 60 cm t.o.m. 3 kg pr. stk.
» » over 3 kg til og med 7 kg pr. stk.
» » over 7 kg til og med 40 kg pr. stk.
» » 40 kg til og med 60 kg pr. stk.

» sløyd u/hode over 3 kg til og med 7 kg pr. stk.
» » over 7 kg til og med 40 kg pr. stk.
» » over 40 kg til og med 60 kg pr. stk.
» » over 60 kg til og med 100 kg pr. stk.
» » over 100 kg pr. stk. og oppover

Lysing til filet alle størrelser
Lysing nr 4 sløyd m/hode fra 0.28 kg til 0.6 kg pr. stk.
Lysing nr 3, » fra 0.6 kg til 1.2 kg pr. stk.
Lysing nr 2, » fra 1.2 kg til 2.5 kg pr. stk.
Lysing nr 1, » fra 2.5 kg til 4 kg pr. stk.
Lysing nr 1+, » fra 4 kg og oppover

Uer rund alle størrelser
Uer nr 3, sløyd m/hode fra 0.35 kg til 0.6 kg pr. stk.
Uer nr 2, » fra 0.6 kg til 2 kg pr. stk.
Uer nr 1, » fra 2 kg og oppover

Breiflabb nr 5 sløyd m/hode fra 0.5 kg til 1 kg pr. stk.
Breiflabb nr 4, » fra 1 kg til 3 kg pr. stk.
Breiflabb nr 3, » fra 3 kg til 6 kg pr. stk.
Breiflabb nr 2, » fra 6 kg til 10 kg pr. stk.
Breiflabb nr 1, » fra 10 kg og oppover
Breiflabb nr 5, sl. u/hode (haler) fra 0.2 kg til 0.5 kg pr. stk.
Breiflabb nr 4, sl. u/hode (haler) fra 0.5 kg til 1 kg pr. stk.
Breiflabb nr 3, sl. u/hode (haler) fra 1 kg til 2 kg pr. stk.
Breiflabb nr 2, sl. u/hode (haler) fra 2 kg til 4 kg pr. stk.
Breiflabb nr 1, sl. u/hode (haler) fra 4 kg og oppover
Breiflabb lever alle størrelser

Skateving. nr 2 under 1 kg
Skateving. nr 1 over 1 kg

Pigghå nr 2, rund fra 1 kg til 2.2 kg pr. stk.
Pigghå nr 1, rund fra 2.2 kg og oppover

Steinbit nr 3, sløyd m/hode under 1 kg pr. stk.
Steinbit nr 2, » over 1 kg t.o.m. 3 kg pr. stk.
Steinbit nr 1, » over 3 kg pr. stk.

Blåkveite alle størrelser
Makrellstørje alle størrelser

Sjøtunge nr 2, sløyd m/hode under 300 g
Sjøtunge nr 1, » over 300 g

Havmus rund alle størrelser
Håbrand rund alle størrelser

Svidde rund t.o.m. 3 kg pr. stk.
Laks rund små nr III fra 3 kg inntil 5 kg pr. stk.
Laks » middels nr II fra 5 kg inntil 7 kg pr. stk.
Laks » stor nr I fra 7 kg pr. stk. og oppover

Ørret sløyd m/hode små, inntil 0.5 kg pr. stk.
Ørret » stor fra 0.5 kg pr. stk. og oppover

Diverse fisk alle størrelser

Forfisk alle størrelser

Ål gul små, fra 40 cm, under 200 g
Ål gul stor, fra 40 cm over 200 g
Ål blank små, fra 40 cm, under 200 g
Ål blank stor, fra 40 cm, over 200 g

Kvitlaks/vassild, rund over 32 cm
Skolest (isgalt) sløyd/hodekp/halekp min. vekt 0.4 kg

Fisk av mindre størrelse enn nevnt ovenfor og som holder tillatt minstemål, må utsorteres for seg og leveres sløyd med hode under betegnelsen «diverse fisk» med angivelse av fiskesort. Senere endringer av disse bestemmelser som vil bli foretatt av det offentlige eller styret, vil bli bekjentgjort ved oppslag på mottakerstasjonene.

Reker saltkokte store

Råreker stor,sollet, maks. 125 stk/kg
Råreker sams stor, maks. 180 stk./kg
Råreker I 180 – 250 stk./kg
Råreker II mer enn 250 stk./kg

Sollet reke ansees som små.

Reker sjøkokte store

Rekekonger rå kv. A fra 13 cm pr. stk. og oppover
Rekekonger rå kv. B fra 13 cm pr. stk. og oppover
Rekekongehaler, rå fra 7 cm pr. stk. og oppover
Rekekonger, kokte fra 13 cm pr. stk. og oppover
Rekekonger rå, kv. A under 16 cm pr. stk.
Rekekonger rå, sams

Hummer prima fra 25 cm pr stk t.o.m. 1200 g
» sekunda fra 1201 g til og med 2000 g pr stk
» kjemper fra 2001 g pr. stk. og oppover

Krabbe fra 11 cm pr. stk. og oppover

D. SKALLDYR

 

REKER

 

1. All levering av skalldyr skjer direkte fra fisker til godkjent kjøper.

 

2. All leveranse skjer på Lagets sluttsedler.

 

3. Pris avtales direkte mellom fisker og godkjent kjøper til de gjeldende minstepriser eller over.

 

4. Regulering av rekefisket bestemmes av styret.

 

5. Fisketiden for reker fastsettes av styret innenfor rammen av fiskeri-myndighetenes bestemmelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUMMER

 

1. All levering av hummer skjer direkte fra fisker til godkjent kjøper.

 

2. All leveranse skjer på Lagets sluttsedler.

 

3. Pris avtales direkte mellom fisker og godkjent kjøper til de gjeldende minstepriser eller over.

 

KRABBE

 

1. All levering av krabbe skjer direkte fra fisker til godkjent kjøper.

 

2. All leveranse skjer på Lagets sluttsedler.

 

3. Det avtales minstepris med kjøper for sesongen.

 

 

§ 6 PRISREGLER FOR FISK OG SKALLDYR I FORHOLD TIL FISKER

Styret kan fastsette eventuelle forskudd.

 

Minstepriser for fisk og skaldyr fastsettes etter forhandlinger mellom partene hensatt til den anvendelse fisken og produksjonsrekene skal benyttes til. Oppnås ikke enighet, kan Rogaland Fiskesalgslag S/L i henhold til Råfiskloven fastsette disse.

 

Forhandlinger om minstepriser skjer i januar, april og september. Om nødvendig kan Salgslaget regulere minsteprisene utenom de nevnte forhandlingstidspunkter.

 

 

§ 7 AVGIFT PÅ FISK OG SKALLDYR

Til dekning av Lagets administrasjonsutgifter betales 2,50% av brutto fangstverdi.

For leveranser i utenlandsk havn settes avgiften til 1,75% av brutto fangstverdi.

Den samme avgift gjelder for utenlandske fiskere som leverer i Rogaland.

 

Lagsavgift for fisk og reker fra fjerne farvann er basert på den pris som avregnes på sluttseddelen og skal være:

 

Rundfrossen fisk Saltfisk Frossen filet

Frosne råreker

 

1,0% 1,0% 1,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8 KONTROLL

Salgslaget må få de oppgaver som måtte bli forlangt, samt gis full adgang til å innhente de opplysninger som Salgslaget finner nødvendig av hensyn til kontroll hos godkjent kjøper.

 

Hvis Salgslaget finner det nødvendig, har det også rett til ved sine kontrollører, å gjennomgå godkjent kjøpers regnskap med alle tilhørende bilag og notater forsåvidt angår kjøp, produksjon, lagerhold og salg av de fiskesorter/skalldyr m/biprodukter som til enhver tid måtte være underlagt Salgslagets omsetningsordning.

 

§ 9 DIRIGERING

Styret kan iverksette dirigering når og hvor styret måtte finne det nødvendig, eventuelt fastsette fraktsatser for de fangster som blir dirigert.

 

§ 10 INNKJØP AV HARDPLASTKASSER

Det trekkes et beløp pr. kg råstoff på første- og annen hånd, p.t. kr 0,06 pr. kg levert/kjøpt kvantum.

 

Hardplastkassene blir kun å bruke i Rogaland og vil ikke kunne sendes ut av fylket.

 

Salgslaget pålegger eventuelle nye kjøpere å holde egen emballasje.

Oppgitt kjøp på 1. hånd legges til grunn for kasseinnkjøpet.

 

§ 11 SUPPLERENDE BESTEMMELSER

Styret kan supplere disse bestemmelser. Videre kan styret endre bestemmelsene hvis dette på grunn av uforutsette situasjoner anses helt nødvendig.

 

§ 12 PLIKT TIL Å KJENNE LAGETS BESTEMMELSER

Alle medlemmer, godkjente kjøpere og pakkere plikter å holde seg underrettet om bestemmelsene i Lagets vedtekter, forretningsregler og vedtak som ellers blir truffet av Lagets myndigheter. Feil som måtte oppstå på grunn av mangel herpå, har Laget intet ansvar for.

 

 

VEDTEKTER FOR ROGALAND FISKARLAGS HJELPEKASSE

§ 1

Rogaland Fiskarlags Hjelpekasse er opprettet med midler fra Norges Sildesalgslag (Norges Makrellag) og Rogaland Fiskesalgslag S/L for å yte økonomisk støtte til fiskerne i Rogaland Fiskarlags distrikt, eller deres etterlatte, under sykdom, ved ulykke eller dødsfall.

 

§ 2

Midlene til Hjelpekassens drift skaffes til veie gjennom bevilgninger fra de økonomiske organisasjoner, ved private bidrag og ellers fra andre organisasjoner og tilstelninger.

 

 

§ 3

Hjelpekassen ledes av et styre på 4 medlemmer som velges således:

 

Rogaland Fiskarlag 1 medlem m/varamann

Rogaland Fiskarlags Kvinnelag 1 medlem m/varamann

Norges Sildesalgslag S/L 1 medlem m/varamann

Rogaland Fiskesalgslag S/L 1 medlem m/varamann

 

Styret velges for 2 år om gangen, men slik at 2 medlemmer står på valg hvert år, første gang ved loddtrekning. Styret velger selv sin formann og varaformann.

 

 

§ 4

Sekretæren i Rogaland Fiskarlag fungerer som kasserer for Hjelpekassen. Det føres eget regnskap som i revidert stand sammen med beretning fra Hjelpekassens styre forelegges de lag som har valgt styremedlemmer. Hjelpekassens administrasjonsutgifter bæres av kassen selv.

 

 

§ 5

Søknad om støtte av Hjelpekassens midler innsendes gjennom de lokale fiskarlag eller Rogaland Fiskesalgslag S/L, eller direkte til Hjelpekassens styre. Søknaden sendes videre til Hjelpekassens styre med uttalelse.

 

 

§ 6

Beslutning om oppløsning av Hjelpekassen er ikke gyldig før det er avgjort av to på hinannen ordinære årsmøter i Rogaland Fiskarlag, og med minst 2/3 flertall. Blir kassen oppløst, går de gjenværende midler tilbake til bidragsyterne i forhold til det som er skutt inn. Forutsetningen skal imidlertid være at midlene skal anvendes til lignende formål som de Hjelpekassen har hatt.

 

skjema\dispregny Vedtatt på styremøte 24.02.01

BESTEMMELSER VEDR. OVERTAKELSE AV EGEN FANGST

OG DISPENSASJON FOR SALG TIL FORBRUKER

1. Søker må være manntallsført på blad A eller B.

 

2. Søker må oppgi hvor salget skal foregå og kun selge fra dette sted.

 

3. Salgsstedet må være godkjent av Næringsmiddelkontrollen og dokumentasjon må forelegges Rogaland Fiskesalgslag S/L før dispensasjon innvilges.

 

4. Dispensasjonen gir fisker rett til å omsette egen fangst direkte til forbruker, men ikke til kjøper som skal videreselge fangsten. Dette innebærer at en fisker ikke har anledning til å omsette fangst til en annen fisker for videreomsetning.

 

5. Før dispensasjon innvilges, skal det innbetales et engangsbeløp som garanti for innbetaling av produktavgift, pensjonstrygd og lagsavgift. Dette beløp skal utgjøre 1/6 av siste års avgifter eller anslag på første års omsetning ved nye dispensasjoner, og blir stående på konto inntil dispensasjonen opphører.

 

6. Salgsoppgaver inkludert oppgaver med 0-omsetning, må innsendes for flg. salgsperioder og frister:

 

Salgsperiode: Frist for innsendelse av oppgaver:

Januar-Februar 15. mars

Mars- April 15. mai

Mai-Juni 15. juli

Juli-August 15. september

September-Oktober 15. november

November 15. desember

Desember 2. januar merk ny frist! Dette er for å få

oppgaven med på årsoppgave.

 

 

7. Lovbestemte trekk for produktavgift og pensjonstrygd samt lagsavgift vil bli avregnet basert på innsendte omsetningsoppgaver. Disse må innbetales ved forfall, 14 dager etter avregning, dersom dispensasjonen skal videreføres. Det er ingen automatikk i fornyelse av dispensasjonen. Utøvelse av dispensasjonen vil bl.a. være avgjørende for en fornyelse.

 

8. Dispensasjonen innvilges for 1 år om gangen.

 

9. Dispensasjonsinnehaver må rette seg etter Salgslagets vedtekter/forretningsregler. Fiskere med dispensasjon må fraskrive seg retten til å levere til godkjent kjøper i perioder hvor kvoter er innført.

 

10. Ved brudd på bestemmelsene, herunder ikke innsendelse av salgsoppgaver eller innbetaling av a-konto-beløp, vil dispensasjonen bli inndradd etter en skriftlig advarsel. Fisker vil da ikke få ny dispensasjon før tidligst etter 1 år.

 

Et eventuelt fortsatt salg til forbruker etter at dispensasjonen er inndradd, er brudd på bestemmelsen om regulering av førstehåndsomsetningen og vil bli innrapportert til Fiskeridirektoratets Kontrollverk.

 

 

INSTRUKS FOR VALGLEDERNE

 

 

1. De som i henhold til foranstående skal iverksette valgene, kan eventuelt overlate dette til de lokale fiskarlag. Man må dog på forhånd ha fått tilsagn om at de lokale fiskarlag vil påta seg å arrangere valget.

 

 

2. Den eller de som forestår valgene skal sørge for leie av valglokale og tilfredsstillende kunngjøring om hvor og når valget skal finne sted. Kunngjøring skal skje ved oppslag, avertissement i dagspressen eller på annen tilfredsstillende måte.

 

 

3. De som skal forestå valgmøtet skal i valgmøtet ha med seg fortegnelse over de stemmeberettigede medlemmer i distriktet. Bare de stemmeberettigede medlemmene har adgang til å avgi forslag og utøve stemmerett.

 

4. De stemmeberettigede medlemmene anmodes ved møtets begynnelse om å komme med forslag til representanter. Det foretas skriftlig avstemming mellom de foreslåtte representanter. Stemmesedlene telles opp av den eller de som leder valgmøtene sammen med to av de møtende. Den som får flest stemmer, ansees valgt. Valgresultatet nedtegnes i en protokoll som senest tre dager etter valgets avslutning sendes til styret i Rogaland Fiskesalgslag S/L, Stavanger. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. Det velges også varamenn.

 

 

 

INSTRUKS FOR KONTROLLNEMNDA I ROGALAND

FISKESALGSLAG S/L

 

§ 1

Kontrollnemnda består av 3 medlemmer som velges av representantskapet. I tillegg velges 3 varamedlemmer. Nemndas formann og varaformann utpekes av

representantskapet.

 

Nemnda er beslutningsdyktig når formannen og minst 1 av de øvrige medlemmer er tilstede. Nemnda har møter så ofte den finner det nødvendig.

 

Formannen innkaller og berammer nemndas møter. Han skal ellers innkalle til møte når minst ett av medlemmene i Kontrollnemnda krever det.

 

§ 2

Nemnda skal se til at virksomheten foregår i samsvar med lov, Lagets vedtekter og representantskapsvedtak.

 

§ 3

Nemnda kan i saker kreve seg forelagt de nødvendige regnskaper, protokoller og arkivmateriale som Laget rår over.

 

Lagets styre, direktør samt revisor skal gi Kontrollnemnda enhver opplysning og bistand forøvrig, som Nemnda måtte trenge for å kunne utføre sitt verv.

 

Kontrollnemnda skal videre:

Føre protokoll fra sine møter og befaringer og tilstille styret og representantskapets ordfører kopi av protokollen.

 

Nemnda skal avgi egen melding til representantskapet og her redegjøre for sitt arbeid i det året som er gått.

 

§ 4

Kontrollnemndas medlemmer har taushetsplikt med hensyn til alle de forretnings- og driftsforhold vedrørende Laget som de måtte bli kjent med under sitt arbeid, unntatt når det etter lovgivningen er deres plikt å gi opplysninger om disse forhold.

 

§ 5

Kontrollnemnda skal behandle mulige klager fra medlemmene. Nemnda er samtidig desisjonsnemnd.

 

 

 

 

VEDTEKTER FOR KASSEPOOLEN

 

På årsmøte i Rogaland Fiskesalgslag S/L 23.04.93 ble det vedtatt at en skulle etablere et utvalg som skulle sørge for renhold og innkjøp av hardplastkasser i Rogaland fylke.

 

 

§ 1 Kassepoolens formål er å sørge for renhold – innkjøp av hardplastkasser til bruk for land- og sjøsiden i Rogaland fylke.

 

 

§ 2 Poolen består av 4 medlemmer. 2 av medlemmene velges blant kjøperne, 2 medlemmer velges blant Rogaland Fiskesalgslag S/L’ tillitsvalgte, fortrinnsvis Kontrollnemnda.

Av Poolens 4 medlemmer velges formann av kjøperne.

 

 

§ 3 Formannen forplikter Poolen og innkaller til møter.

 

 

§ 4 Midler til Poolens formål finansieres av et trekk pr. kg levert /kjøp råstoff på fiskers og kjøpers hånd. Pr. dato er satsen kr 0.06 pr. kg.

 

 

§ 5 Hardplastkasser tillates ikke brukt til å eksportere ut av Rogaland fylke.

 

Ved overtredelse medfører straffeansvar etter Poolens nærmere bestemmelser.

 

 

§ 6 Poolen fastsetter regler/takst for kassevask. Sats pr. dato er kr 2.10 pr. stk. Renholdskriteriene skjer etter Fiskeridirektoratets Kontrollverks normer.